Χρήση διαδραστικού πίνακα και σύγχρονων εποπτικών μέσων